Methyl 2-(2,6-dichlorophenyl)-2H-azirine-3-carboxylate

Methyl 2-(2,6-dichlorophenyl)-2H-azirine-3-carboxylate