Histidine, 4-chloro-2-trifluoromethyl-

Histidine, 4-chloro-2-trifluoromethyl-