4-Amino-2-chloro-5-(2,4,5-trichlorophenoxy)phenyl thiocyanate

4-Amino-2-chloro-5-(2,4,5-trichlorophenoxy)phenyl thiocyanate