Methyl 2-amino-6-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate

Methyl 2-amino-6-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate