1-Ethenyl(diphenyl)silyloxyheptane

1-Ethenyl(diphenyl)silyloxyheptane