6-ISOPROPYL-1,4-DIMETHYLNAPHTHALENE

6-ISOPROPYL-1,4-DIMETHYLNAPHTHALENE