2-Methyl-6-(4-methylphenyl)pyridine

2-Methyl-6-(4-methylphenyl)pyridine