4-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)chlorobenzene

4-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)chlorobenzene