2-(4-Fluorophenyl)-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazole

2-(4-Fluorophenyl)-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazole