5-Allyl-6-hydroxy-2-(2-oxo-2-phenyl-ethylsulfanyl)-3H-pyrimidin-4-one

5-Allyl-6-hydroxy-2-(2-oxo-2-phenyl-ethylsulfanyl)-3H-pyrimidin-4-one