1-Ethenyl(diphenyl)silyloxypropane

1-Ethenyl(diphenyl)silyloxypropane