3,5-Pyrazolidinedione, 4-(1-methylethyl)-1,2-diphenyl-

3,5-Pyrazolidinedione, 4-(1-methylethyl)-1,2-diphenyl-