ethyl 4-(4-bromophenyl)-2-hydroxy-6-methyl-1,4-dihydropyrimidine-5-carboxylate

ethyl 4-(4-bromophenyl)-2-hydroxy-6-methyl-1,4-dihydropyrimidine-5-carboxylate