isopropyl 2-amino-5-(aminocarbonyl)-4-methylthiophene-3-carboxylate

isopropyl 2-amino-5-(aminocarbonyl)-4-methylthiophene-3-carboxylate