4-Methyl-2H-benzo[h]chromen-2-one

4-Methyl-2H-benzo[h]chromen-2-one