2-(4-Chlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane

2-(4-Chlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane