Benzenesulfonamide, 4-chloro-N-[2-phenyl-2-(phenylamino)ethyl]-

Benzenesulfonamide, 4-chloro-N-[2-phenyl-2-(phenylamino)ethyl]-