5,5,6-trimethyl-3-[phenyl(phenylamino)methyl]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one

5,5,6-trimethyl-3-[phenyl(phenylamino)methyl]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one