Pentacarbonyl[ethylamino(triphenylsilyl)carbene]tungsten(0)

Pentacarbonyl[ethylamino(triphenylsilyl)carbene]tungsten(0)