1-Methyl-1,6-diazaplenalene

1-Methyl-1,6-diazaplenalene