1-(4-METHOXY-PHENYL)-1H-BENZOTRIAZOLE

1-(4-METHOXY-PHENYL)-1H-BENZOTRIAZOLE