O-Trimethylsilyl diethylthiophosphinate

O-Trimethylsilyl diethylthiophosphinate