2-chloro-N-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]benzamide

2-chloro-N-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]benzamide