2-chloro-N-(2-phenoxyethyl)benzamide

2-chloro-N-(2-phenoxyethyl)benzamide