2-Benzyl-3-phenyl-3-phenylamino-propionitrile

2-Benzyl-3-phenyl-3-phenylamino-propionitrile