Diethyl phenyl(phenylamino)methylphosphonate

Diethyl phenyl(phenylamino)methylphosphonate