2-phenoxy-N-(4-phenylphenyl)acetamide

2-phenoxy-N-(4-phenylphenyl)acetamide