(Phenyl-phenylamino-methyl)-phosphonic acid dimethyl ester

(Phenyl-phenylamino-methyl)-phosphonic acid dimethyl ester