2,5,7-Triaminothiazolo[4,5-d]pyrimidine

2,5,7-Triaminothiazolo[4,5-d]pyrimidine