2,2-Bis[[3,4,5-trimethoxyphenyl]methyl]propanedinitrile

2,2-Bis[[3,4,5-trimethoxyphenyl]methyl]propanedinitrile