N-(4-iodophenyl)-2-methoxy-4-(methylsulfanyl)benzamide

N-(4-iodophenyl)-2-methoxy-4-(methylsulfanyl)benzamide