1-(2-Hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone

1-(2-Hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone