(2,3-Dihydro-indol-1-yl)-(2-methoxy-4-methylsulfanyl-phenyl)-methanone

(2,3-Dihydro-indol-1-yl)-(2-methoxy-4-methylsulfanyl-phenyl)-methanone