9-(4-Methoxyphenyl)xanthene

9-(4-Methoxyphenyl)xanthene