2-Butanone, 4-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-

2-Butanone, 4-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-