Dimethyl(pentafluorophenylmethyl)amine

Dimethyl(pentafluorophenylmethyl)amine