1-Methyl-3-(4-methylbenzyl)benzene

1-Methyl-3-(4-methylbenzyl)benzene