5-Amino-2-chloro-6-methoxymethyl-4-methyl-3-pyridinecarbonitrile

5-Amino-2-chloro-6-methoxymethyl-4-methyl-3-pyridinecarbonitrile