3,3-Dimethyl-1,2-diphenylazetidine

3,3-Dimethyl-1,2-diphenylazetidine