2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulfanyl]-1,3-benzothiazol-6-amine

2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulfanyl]-1,3-benzothiazol-6-amine