2-(5-Amino-[1,3,4]thiadiazol-2-ylsulfanyl)-1-biphenyl-4-yl-ethanone

2-(5-Amino-[1,3,4]thiadiazol-2-ylsulfanyl)-1-biphenyl-4-yl-ethanone