N-[4-Chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-4-phenylbenzamide

N-[4-Chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-4-phenylbenzamide