4-Formyl-2,6-dimethoxyphenyl 4-chlorobenzenesulfonate

4-Formyl-2,6-dimethoxyphenyl 4-chlorobenzenesulfonate