3-Pyridinecarboxamide, 2-[(phenylmethyl)amino]-

3-Pyridinecarboxamide, 2-[(phenylmethyl)amino]-