(1-methylsulfanyl-1-phenylethyl)benzene

(1-methylsulfanyl-1-phenylethyl)benzene