4-Formyl-2,6-dimethoxyphenyl methanesulfonate

4-Formyl-2,6-dimethoxyphenyl methanesulfonate