8-chloro-2-ethoxy-1,5-naphthyridine

8-chloro-2-ethoxy-1,5-naphthyridine