N'-(2-Methoxyphenyl)acetohydrazide

N'-(2-Methoxyphenyl)acetohydrazide