Tetrakis(diphenylketimino)silicon

Tetrakis(diphenylketimino)silicon