1-methyl-3,4-diphenylazetidin-2-one

1-methyl-3,4-diphenylazetidin-2-one